FMDC.

Voorwaarden en leveringscondities.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen FMDC en een opdrachtgever, waarop FMDC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door FMDC gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FMDC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s uitgedrukt, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Geldigheidstermijn startersdeal FMDC

De op de website van FMDC vermelde startersdeal is alleen geldig voor beginnende ondernemers. Dat betekent dat deze deal tot stand moet zijn gekomen binnen een jaar na inschrijving bij de Kamer van Koophandel door de starter.

Artikel 4. Betalingsregeling startersdeal FMDC

U kunt de startersdeal in drie termijnen betalen. Allereerst €500 bij het verstrekken van de opdracht. Daarna volgt  1 maand later de 2e termijn van  €250. De laatste termijn van €200 euro betaald u na 3 maanden (vanaf verstrekking opdracht). Als deze betalkingsregeling is afgesproken, ontvangt u van FMDC een schriftelijke bevestiging.  In alle andere gevallen moet het gehele bedrag in een keer worden voldaan.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. FMDC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FMDC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FMDC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FMDC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FMDC zijn verstrekt, heeft FMDC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. FMDC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FMDC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FMDC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FMDC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FMDC zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal FMDC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FMDC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal FMDC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg ís van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatíe geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt FMDC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door FMDC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FMDC worden verveelvoudígd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. FMDC behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Eigendomsbepaling

Alle door FMDC geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van FMDC tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.

Artikel 11. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
2. In geval van tussentijdse opzegging heeft FMDC naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van FMDC op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan FMDC ter kennis gekomen omstandigheden geven FMDC goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien FMDC de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is FMDC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van FMDC schadevergoeding te vorderen.
lndien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan FMDC zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is FMDC bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Gebreken: klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FMDC.
2. Indien een klacht gegrond is zal FMDC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FMDC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).
3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 14. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FMDC, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW, kosten van derden.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien FMDC met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FMDC niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: FMDC mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 15. Betaling

1 . Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 16. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval ís de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 5.000,- 15%
- over het meerdere tot € 15.000,- 10%
- over het meerdere tot € 35.000,- 8%
- over het meerdere tot € 100.000,- 5%
- over het meerdere 3%. Indien FMDC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdracht gever met betrekkíng tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van FMDC is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden níet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van FMDC of haar leidinggevende ondergeschikten. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag.
Er zijn nuanceringen mogelijk:
- de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten;
- de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van níet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming);
- de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslímiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).

Artikel 18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan FMDC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (índien en voorzover deze omstandigheden de nakomíng onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan díe van FMDC, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van FMDC; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; níet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan FMDC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. FMDC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat FMDC haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FMDC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomíng van de verplichtingen door FMDC niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien FMDC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. FMDC blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen FMDC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

FMDC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. FMDC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.